gaby taplick

N/A N/A

„Utsukushi ga kuru“ 2020
Gebrauchte Kimono,
380 x 260 x 720 cm,
MOTO MOTO, Arao, Japan
„Utsukushi ga kuru“ 2020
Gebrauchte Kimono,
380 x 260 x 720 cm,
MOTO MOTO, Arao, Japan