gaby taplick

„Utsukushi ga kuru“ 2020
Gebrauchte Kimono, 380 x 260 x 720 cm
MOTO MOTO, Arao, Japan